POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov:
Alpha und Omega Verlag,
Tadej Pretner s.p.
Matična številka: 1345001
Davčna številka: SI 55835902

Naslov: Loška Gora 4a, 1433 Radeče
TRR: 03110-10000 17909, SKB banka d.d., Ljubljana

Kontakti za posameznike glede obdelave osebnih podatkov:
Tel.: 041 454 900
tadej.pretner@gmail.com

Posredovanje posameznikovih osebnih podatkov upravljavcu je v določenih primerih nujno, da lahko upravljavec
izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do posameznika. Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in trajno
varujemo skladno s Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1 (Splošna uredba), z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).
.
Posredovanje podatkov tretjim osebam
Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno
pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih
podatkov kot mi.
.
Kako zbiramo osebne podatke
Osebne podatke od posameznikov zbiramo ob registraciji na naši spletni strani, s prijavo na e-novice na naši
spletni strani, ob osebnih srečanjih z uporabnikih na dogodkih, srečanjih, predstavitvah, kjer posameznik navede
podatke in poda soglasje v fizični, pisni obliki, ob komunikaciji s strankami, spletno oglaševanje, npr. LinkedIn,
Facebook in jih zbiramo, hranimo in obdelujemo le skladno z namenom s katerim so bili zbrani.
Privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko poda le posameznik, ki je dopolnil 15 let.
.
S kakšnim namenom zbiramo osebne podatke
Naša e-sporočila pošiljamo v njihova vsebina pa vsebuje informacije o najnovejši ponudbi, ankete.
Za namen pošiljanja e-sporočil in neposrednega trženja preko e-pošte hranimo ime, priimek, e-naslov,
posameznika.
Za namen neposrednega trženja preko e-pošte, telefonskih klicov, SMS sporočil, anket hranimo ime,
priimek, e-naslov, posameznika.
Glede podatkov, ki jih obdelujemo z namenom neposrednega trženja imate pravico, da kadar koli brezplačno
ugovarjate njihovi obdelavi v namen neposrednega trženja. V primeru ugovora bomo brez nepotrebnega
odlašanja prenehali obdelovati vaše osebne podatke v ta namen.
Za namen poslovne komunikacije hranimo ime, priimek, e-naslov, posameznika.
Za namen zagotavljanja storitev posamezniku hranimo ime, priimek, e-naslov, naslov (ulica, hišno št.,
poštna št. in pošta), posameznika.
.
Kakšne so vaše pravice glede osebnih podatkov
Vsak posameznik, katerega zbiramo, hranimo in obdelujemo osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje
pravice:
Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hranimo in
obdelujemo, obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko
kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo.
Pravica vložiti ugovor k obdelavi osebnih podatkov, na katero smo dolžni posameznika izrecno opozoriti
najpozneje ob prvem komuniciranju z njim in mu to pravico predstaviti jasno in ločeno od vseh drugih
informacij.
Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov.
Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, zahteva, da mu zagotovimo osebne
podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem
organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja
nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo
avtomatiziranih sredstev obdelave.
Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih
podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.
.
Država in čas hrambe osebnih podatkov
Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne prenašamo v druge države.
Osebne podatke hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika.
Preklic soglasja in izbris osebnih podatkov
Soglasje lahko kadarkoli, v celoti ali za posamezen namen hrambe in obdelave, brez navedbe razloga prekličete,
kar storite s pisno zahtevo na naš naslov: Loška Gora 4a, 1433 Radeče ali na email: tadej.pretner@gmail.com Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.
Prav tako lahko na isti način kadarkoli zahtevate vpogled v svoje osebne podatke shranjene pri nas, ter zahtevate,
da se podatki dopolnijo, spremenijo, ali da mu zagotovimo izvoz osebnih podatkov, ki jih hranimo, v
strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

V kolikor bi prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke
podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito, trajno in brez nepotrebnega odlašanja izbrisali.

logo[1]

Podatki

Alpha und Omega Verlag,
Tadej Pretner s.p.

Matična številka: 1345001
Davčna številka: SI 55835902
TRR: 03110-10000 17909, SKB banka d.d., Ljubljana

Kontakt

Tel.: 041 454 900
tadej.pretner@gmail.com

Copyright 2020 Tadej Pretner s.p. ©  Vse pravice pridržane, Izdelava: Duhovnost.eu